Servicevoorwaarden

AdRoll Group Terms of Service

Datum van inwerkingtreding: 4 juni 2019

Onze eerdere servicevoorwaarden vindt u hier

In deze Servicevoorwaarden, tezamen met samen met eventuele toepasselijke Plaatsingsopdracht (en) en / of product Addendum (s) (gezamenlijk, de 'Overeenkomst') worden de voorwaarden beschreven waaronder u ('Klant') toegang heeft tot de Diensten van AdRoll, Incd/b/a/ AdRoll Groep ("AdRoll Groep")en deze mag gebruiken.

DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP 'AKKOORD', HET VOLTOOIEN VAN HET PROCES VOOR HET MAKEN VAN EEN ACCOUNT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN ADROLL GROEP OF DOOR GEBRUIK TE BLIJVEN MAKEN VAN DE WEBSITE STEMT DE KLANT ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST.

INDIEN DE KLANT EEN AGENT IS OF EEN PARTIJ DIE DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS ZIJN EIGEN KLANT, VERKLAART DE KLANT EN GARANDEERT DE KLANYT DAT HIJ DE BEVOEGDHEID HEEFT OM (ZIJN EIGEN KLANT TE BINDEN, EN STEMT ERMEE IN DAT DE TERM "KLANT" ZOALS WORDT GEBRUIKT IN DEZE OVEREENKOMST OOK NAAR DEZE KLANT VERWIJST.

ADROLL GROEP KAN DEZE OVEREENKOMST PERIODIEK WIJZIGEN; INDIEN U DE DIENSTEN VAN ADROLL NA DE KENNISGEVING NOG STEEDS GEBRUIKT, HOUDT DIT IN DAT U DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST HEBT GEACCEPTEERD.

BELANGRIJK: DOOR IN TE STEMMEN MET DEZE OVEREENKOMST, STEMT KLANT ERMEE IN DAT U GESCHILLEN MET ADROLL GROEP BESLECHT DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE (EN, OP ENKELE ZEER BEPERKTE UITZONDERINGEN NA, NIET VIA DE RECHTER) EN DOET KLANT AFSTAND VAN BEPAALDE RECHTEN OP DEELNAME AAN COLLECTIEVE PROCEDURES, ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 15.

1. DEFINITIES

 • 'Account': het account van een Klant voor toegang tot het Platform.
 • 'AdRoll Groep API': de programmeringsinterfaces van de AdRoll Groep toepassingen en de bijhorende Documentatie, code, en gerelateerde stukken, die onderworpen zijn aan de API licentieovereenkomst die geraadpleegd kan worden op https://app.adroll.com/tos.html.
 • 'AdRoll Groep-materialen': het Platform, de AdRoll Groep API, de Technologie, de Documentatie, visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerp, modellen, compilaties, computercode en alle andere elementen van de Dienst, waaronder verwante wijzigingen en afgeleide werken. AdRoll Groep-materialen bevatten Service data
 • 'Advertentie': elke weergegeven creatieve advertentie (in iedere vorm, inclusief maar niet gelimiteerd tot beeld, video, email of TV) die is getarget op een eindgebruiker via de Diensten.
 • 'Agent': elke reclamebureau dat optreedt namens de Klant
 • 'Beheerde Account': de account van een Klant waar AdRoll Groep ondersteuning aan levert die aan de minimale uitgave vereisten beantwoordt, dat sporadisch naar eigen goeddunken van AdRoll Groep kan worden aangepast.
 • 'Diensten': betekent elke AdRoll Group-aanbieding die Klant ermee instemt om, onder voorbehoud van deze Overeenkomst, eventuele toepasselijke Productaddendum (en) en, indien van toepassing, PlaatsingsOrder (s) te ontvangen, samen met enige andere documentatie verstrekt door AdRoll Group met betrekking tot de Diensten . Diensten omvatten ook klantenondersteuning, probleemoplossing, creatieve advertentieservices en accountbeheerservices die zijn gekoppeld aan de Diensten
 • 'Documentatie': referentiedocumenten, richtlijnen voor ondersteunende diensten, beleid of technisch materiaal in verband met de Diensten of Technologie (inclusief die met technische vereisten) die worden verstrekt aan de Klant (door email, scherm pr een doorklikscherm, of iedere andere methode) of die zich bevinden op https://help.adroll.com/hc and https://www.adrollgroup.com/trust-center.
 • 'Europees Grondgebied': betekent de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Voor het doel van deze Overeenkomst, zal de definitie Europees Grondgebied ook het Verenigd Koninkrijk inhouden, zelfs als het Verenigd Koninkrijk de Europese Economische Ruimte zal verlaten als gevolg van Brexit.
 • 'Feedback': informatie met betrekking tot functies en prestaties van de Diensten en AdRoll Groep materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, meldingen van defecten, fouten, bugs of andere storingen die de Klant tegenkomt tijdens zijn gebruik van de Diensten.
 • 'Gemachtigde Wederverkopers": wederverkopers die door Adroll Groep naar eigen goeddunken gemachtigd werden.
 • 'Klantinhoud': alle logo's, advertenties, achtergrond beelden, handelsmerken, fonts, hex codes, afbeeldingen, grafische beelden, tekst, audio, videofiles, producten feeds, kopieen van advertenties (inclusief voor gebruik in email campagnes) en andere content in ieder media en formaat die door of namens een Klant heeft opgenomen of die is verkregen door AdRoll Groep voor gebruik in verband met de Diensten. Klantinhoud bevat niet Servicegegevens of Prestatiegegevens'Klant CRM Data': alle duidelijk emailadressen en andere CRM data van de eindgebruikers van Klant, klanten en prospects die Klant heeft opgenomen of die zijn verkregen door AdRoll Group in connectie met de Diensten. Klant CRM Data bevat niet Servicegegevens.
 • MMP: mobiel meetplatform
 • 'Netwerk': een groep uitgevers, advertentienetwerken, advertentie-exchanges en andere inventarisbronnen die AdRoll Groep bij elkaar heeft gebracht om de Diensten te verlenen.
 • 'Plaatsingsorder' of 'Order formulier': een document dat door beide partijen wordt uitgevoerd en waarin het soort Diensten dat door AdRoll Groep aan de Klant wordt verstrekt, de duur van de Diensten, een begroting, kosten en andere specifieke details van de Diensten worden vermeld.
 • 'Platform': betekent de AdRoll Group-website, het dashboard en de hulpmiddelen die de Klant gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.
 • Prestatiegegevens: betekent prestatie- en meetgegevens die via het Platform beschikbaar worden gesteld en die betrekking hebben op Advertenties van Klant, campagnes en gebruik van de Diensten (ongeacht of deze op geaggregeerd of individueel niveau zijn gerapporteerd).
 • 'Product Addendum': betekent een specifieke voorwaarden van een Dienst
 • 'SDK': de Software Development Kit van AdRoll Groep ter ondersteuning van de Diensten 'Servicegegevens': gegevens (en elk onderdeel van dergelijke gegevens) die door AdRoll Groep worden verzameld bij eindgebruikers die een pixel (of ander script of andere code) gebruiken die wordt geïnstalleerd op de website van een Klant, een geïntegreerde mobiele SDK of andere wederzijds overeengekomen middelen, met inbegrip van gegevens die zijn verkregen van derden bij het verlenen van de Diensten. Servicegegevens omvatten geen Klant CRM Data of Prestatiegegevens. Indien de Klant de pixel (of het andere script of de andere code) zodanig heeft geconfigureerd of akkoord is gegaan dat AdRoll Groep deze implementeert om gehashte e-mailadressen van eindgebruikers te sturen van de website van de Klant naar AdRoll Groep, dan worden deze gehaste e-mailadressen van eindgebruikers beschouwd als Servicegegevens.
 • 'Technologie': de eigen technologie van AdRoll Groep waarmee AdRoll Groep de Diensten kan verlenen, met inbegrip van de AdRoll Groep-pixel (of ander script of andere code), de AdRoll Groep API, de SDK of andere wederzijds overeengekomen middelen.
 • 'Toepasselijke wetgeving': toepasselijke federale, nationale en buitenlandse wet- of regelgeving of door de branche zelf vastgestelde regels of richtlijnen (met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Interactive Advertising Bureau Guidelines, normen en best practices, de NAI-gedragscode, de DAA Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") die verband houdt met de verplichtingen van een partij op grond van deze Overeenkomst.

2. DE DIENSTEN VAN ADROLL GROEP

2.1 De Diensten. De Klant kan ervoor kiezen elke combinatie van beschikbare Diensten te ontvangen door dit aan te geven via het Platform of, indien van toepassing, door middel van een Plaatsingsorder of een Product Addendum. Tenzij anders aangegeven of gewijzigd in een dergelijke Plaatsingsorder of Product Addendum, is deze Overeenkomst van toepassing op deze Diensten.

2.2 Verlening van een licentie door AdRoll Groep. Tegen betaling door de Klant van alle toepasselijke vergoedingen en onder de voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent AdRoll Groep aan Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de volgende beperkte, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare rechten en licenties zonder het recht op sublicentie: (a) voor toepasselijke Diensten, voor toegang tot en gebruik van het Platform en de Documentatie uitsluitend ten behoeve van de interne zakelijke doeleinden van de Klant en uitsluitend namens de Klant zelf, in verband met zijn ontvangst van de Diensten; (b) voor webgerelateerde Diensten, voor de integratie van de pixel (of het script of de code) op de website van de klant voor webgerelateerde Diensten; (c) voor mobiele gerelateerde Diensten, voor het opnemen van MMP van de Klant, inclusief maar niet beperkt tot het identificeren van eindgebruikers via mobiele app- en browserkanalen en/ of (d) om deze op te nemen door middel van andere wederzijds overeengekomen middelen (bijvoorbeeld integratie door gebruik van de AdRoll Groep API).

Verder verleent AdRoll Group, onder voorbehoud van de betaling door Klant van toepasselijke vergoedingen en het naleven van de hierin opgenomen voorwaarden, een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar, wereldwijd recht en licentie voor gebruik, reproductie, openbaarmaking, sublicentie, de Prestatiegegevens distribueren, wijzigen en op andere wijze exploiteren, zoals toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving

2.3. Respectieve Licenties verleend door Klant en door AdRoll Group.

(a) Licentie voor Klantinhoud. Klant verleent AdRoll Groep een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentiegeleide en overdraagbare licentie voor toegang tot, gebruik, kopiëren, distribueren, reproduceren, aanpassen, bewerken, weergeven, publiceren, verzenden, formatteren, opslaan en archiveren de Inhoud van de Klant met het oog op het leveren van de Services, het ondersteunen van het gebruik van de Diensten door de Klant en in promotiemateriaal met betrekking tot de Diensten. Klant gaat ermee akkoord dat AdRoll Groep eigenaar blijft van de onderliggende technieken, knowhow, sjablonen en ontwerpmethoden met betrekking tot Diensten. De klant erkent dat AdRoll Groep verbinding zal maken met de website van de Klant om afbeeldingen te trekken en te downloaden in de expliciete richting van de Klant met het oog op het leveren van Diensten.

Voor zover niet reeds gedekt door licentie- of eigendomsbepalingen hierin verleent Klant AdRoll Groep ook een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie voor: (a) gebruik, toegang, kopiëren, verzenden, sublicentie, index, winkel, aggregeren en alle door de klant verstrekte informatie (inclusief klant CRM data) weergeven, of deze nu is via upload, toegankelijk via een autorisatiekader of API, verzonden naar of afgesloten op het platform om de Diensten uit te voeren; en (b) publiceren, weergeven en distribueren van niet-geïdentificeerde, geaggregeerde informatie die is afgeleid van dergelijke informatie en van het gebruik van de Dienst door de Klant voor het verbeteren van de producten en Diensten van AdRoll Groep, en voor benchmarking en rapportage, op voorwaarde dat dergelijke gegevens niet zijn openbaar geïdentificeerd of identificeerbaar als afkomstig van of met betrekking tot de Klant of een individuele persoon.

(b) Diensten voor meerdere apparaten. Als de Klant zich aanmeldt voor het ontvangen van de cross-device-services van AdRoll Group in het Platform, erkent de Klant dat: (a) een dergelijke verzameling en / of gebruik van gehashte e-mailadressen en eventuele andere gebruikers-ID's Servicegegevens zijn; en (b) gehashte e-mailadressen van eindgebruikers en elke andere gebruikersidentificatie van de website van de klant worden opgeslagen als een blijvend onderdeel van de cross-device-grafiek van AdRoll Groep. Klant gaat er verder mee akkoord dat: (a) AdRoll Groep dergelijke gehashte e-mails of andere gebruikers-ID's kan combineren met gegevens of gehashte e-mails of andere gebruikersidentificaties van andere deelnemende klanten om gebruikers op verschillende apparaten te herkennen; en (b) dat Cliënt de noodzakelijke onthullingen van deze gegevensverzamelingspraktijken zal doen in hun privacykennisgeving, zoals vereist door de Toepasselijke wetgeving.

2.4 Beta-versies. Van tijd tot tijd kan AdRoll Groep u beschikbaar stellen om, naar eigen goeddunken, bepaalde functionaliteit met betrekking tot de Dienst te proberen, die duidelijk wordt aangeduid als bèta, pilot of een vergelijkbare beschrijving (elk een "Bèta-versie"). Bèta-versies zijn bedoeld voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiegebruik, worden niet ondersteund (dat wil zeggen klanten of technische ondersteuningsteams) en kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. AdRoll Groep kan Beta-versies te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen en zal deze nooit algemeen beschikbaar stellen. AdRoll Groep is niet aansprakelijk voor schade of schade die voortvloeit uit of verband houdt met een bètaversie. IN AFWIJKING VAN DEEL 9 (GARANTIES EN DISCLAIMER), BÈTAVERSIES EN PROCEDURES VAN DE DIENST WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE GARANTIE EN PARAGRAAF 11.2 (INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM) IS NIET VAN TOEPASSING OP BETA-VERSIES OF PROCEDURES VAN DE DIENST

2.5 Technische Eisen. De Klant voldoet aan alle technische eisen voor het gebruik van de Diensten die door AdRoll Groep aan de Klant worden meegedeeld via Documentatie welke het het volgende kunnen omvatten: (a) het opnemen van door AdRoll Groep verstrekte tags, pixels, script of code op de website van de Klant; (b) de installatie van de SDK of integreren met de MMP van Klant in de mobiele of tablettoepassingen van de Klant; (c) het aanleveren van geschikte Klantinhoud die AdRoll Group nodig heeft om de Dienst te verlenen; en/of (d) het toestaan van toegang tot gegevens die zijn verzameld door de MMP van de Klant.

2.6 Aanpassingen. AdRoll Groep kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de Diensten (met inbegrip van stopzetting van de gehele of een deel van de Diensten). AdRoll Groep zal de Klant informeren over een substantiële wijzigingen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien de Klant de gewijzigde Diensten niet langer wenst te gebruiken, is de enige optie voor de Klant het beëindigen van de Overeenkomst door AdRoll Groep hierover schriftelijk in kennis te stellen.

2.7 Weergave van Advertenties. De Klant kan verzoeken om samen te werken met AdRoll Groep (ook binnen het Platform waar dergelijke functionaliteit beschikbaar is) om de weergavevoorkeuren te beheren, wanneer en voor zover dergelijke controles ter beschikking worden gesteld aan AdRoll Groep. De Klant erkent dat AdRoll Groep niet volledig kan controleren waar en hoe vaak Advertenties worden weergegeven binnen het Netwerk. Advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven naast de advertenties van concurrenten van de Klant of op websites of toepassingen die de Klant niet wenselijk acht tenzij Klant de website uitsluit overeenkomstig de toepasselijke Documentatie.. De Klantinhoud moet voldoen aan de Documentatie en advertentie beleidseisen, anders is AdRoll Groep mogelijk niet in staat om de Diensten te verlenen in verband met dergelijke Klantinhoud. AdRoll Groep behoudt de bevoegdheid om alle Klantinhoud te verwijderen als AdRoll Groep van mening is dat deze naar eigen goeddunken deze Overeenkomst of Documentatie schendt. AdRoll Groep behoudt zich het recht voor om campagnes te onderbreken of te beëindigen op elk gewenst moment die niet langer is in aanmerking komen om te worden uitgevoerd in overeenstemming met dergelijke beleidsregels of Documentatie.

2.8 Voorwaarden van derden. Voor bepaalde onderdelen van de Diensten moet een gebruikersaccount gemaakt worden met derden om hun producten of diensten aan te bieden op het Adroll Groep-platform. De Klant is verantwoordelijk om de van toepassing zijnde voorwaarden na te lezen voordat hij deelneemt aan een onderdeel van de Dienst waarop zulke voorwaarden van toepassing zijn. AdRoll Groep kan bepaalde voorwaarden van een derde accepteren als vertegenwoordiger van de klant indien dat noodzakelijk is voor AdRoll Groep om de door de Klant gevraagde Diensten uit te voeren, (bijv. voorwaarden in verband met het uitvoeren van campagnes op Aangepaste doelgroepen van Facebook voor uw website). AdRoll Group heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden van derden zijn hier beschikbaar: https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/360028161551.

2.9 Richtlijnen voor het advertentiebeleid. Klant zal zich houden aan de richtlijnen voor advertenties als uiteengezet door AdRollGroep , de toepasselijke wetgeving, of toepasselijke Documentatie. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om ervoor te zorgen dat Klantinhoud en Klant-websites, zoals hieronder gedefinieerd, voldoen aan dit beleid. AdRoll Groep behoudt hethet recht om op elk gewenst moment campagnes en advertenties te beoordelen. Het beleid van ons netwerk en zelfregulerend gedragscodes worden voortdurend herzien en geactualiseerd en dergelijke, actieve of goedgekeurde campagnes kunnen worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd om er voor te zorgen dat ze voldoen aan het huidig ​​beleid, codes en wettelijke vereisten.

3.AGENTSCHAPPEN EN GEMACHTIGDE WEDER-VERKOPERS.

3.1 Bevoegdheid, Aansprakelijkheid en Directe Relaties. Wanneer Klant een Agentschap of een Geautoriseerde Wederverkoper is die Diensten aangaat namens zijn eigen klant (en): (a) Klant verklaart dat hij bevoegd is om namens dergelijke klanten op te treden met betrekking tot alle verplichtingen en verklaringen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet ; (b) op verzoek zal Klant AdRoll Groep een schriftelijke bevestiging en (indien gevraagd) documentatie verstrekken over de relatie tussen Klant en zijn klant; (c) op verzoek van AdRoll Groep, zal de Klant AdRoll Groep een schriftelijke bevestiging verstrekken dat de klant haar voldoende middelen heeft verschaft om betalingen te verrichten krachtens de Overeenkomst; (d) Cliënt aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de handelingen van de rekeningen van zijn klant en de aansprakelijkheid voor alle kosten die worden gemaakt door de levering van Diensten aan zijn klanten, en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de naleving en schending van deze Overeenkomst door zijn klanten; (e) Cliënt zal de nakoming van de verplichtingen van zijn klant uit hoofde van deze Overeenkomst waarborgen en is hoofdelijk aansprakelijk voor de schending door de klant van deze Overeenkomst; (f) De klant van de klant kan op elk moment verzoeken dat zijn account wordt gemigreerd naar een andere instantie of naar een directe account bij AdRoll Groep en niets in deze overeenkomst zal AdRoll Groep en die klant verhinderen een directe relatie aan te gaan; en (g) AdRoll Groep behoudt zich het recht voor om bezwaar aan te tekenen tegen elke klant.

3.2 Ondersteuning en Marketing. Wanneer Klant een Agent of een Gemachtigde Wederverkoper is : (a) zal AdRoll Group commercieel redelijke ondersteuning bieden tijdens de normale kantooruren van AdRoll Group, maar Klant erkent dat zij alleen verantwoordelijk is voor de ondersteuning aan hun eigen klanten in verband met het gebruik van de Diensten door deze klanten,; ((b) Klant is alleen verantwoordelijk zijn voor de marketing inspanningen met betrekking tot de "go to market" life cycle voor de Diensten, op voorwaarde dat alle marketing materialen vervaardigd en/of gebruikt door klant in overeenstemming zijn met AdRoll Groep marketing eisen en andere Documentatie; en (c) AdRoll Groep behoudt zich het recht voor om te verzoeken dat marketing materialen van Klant die gebruikt worden om de Diensten te leveren, veranderd of verwijderd worden.

4. INSTELLEN VAN ACCOUNT EN CAMPAGNES EN BEHEER

4.1 Instellen van Account. Een Account instellen bij AdRoll Groep is gratis. Klanten kiezen inloggegevens, waaronder een wachtwoord, voor het Account en Klant en zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het Account of met die inloggegevens. Klanten zullen de de Accountgegevens beveiligen en informeren AdRoll Groep per ommegaande indien er sprake is van een beveiligingsprobleem, misbruik of onbevoegd gebruik van het Account of de inloggegevens.

4.2 Instellen van Campagnes en Beheer. Klanten gebruiken het Platform voor het beheren van de ontvangst van de Diensten, met name voor het instellen van campagnebudgetten en andere details en voor het beoordelen van de prestaties Aanpassingen in campagnes die zijn doorgevoerd met behulp van het Account van de Klant voor het instellen van, aanpassen van de begroting voor, starten, opschorten of stopzetten van een campagne zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Kosten die zijn gemaakt als gevolg van de aanpassingen die zijn doorgevoerd met behulp van het Account van de Klant worden vermeld op de normale rekening of factuur van de Klant. AdRoll Groep verricht commercieel redelijke inspanningen in overeenstemming met de Documentatie, om te voldoen aan het door de Klant opgegeven budget. Wanneer een Klant een budget verhoogt of verlaagt, kan het tot één week duren voordat het nieuw opgegeven budget van kracht wordt.

4.3 Campagne Metingen en Monitoring. Vergoedingen voor de Diensten worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met AdRoll Groep, gebaseerd op de metingen van AdRoll Groep en de tracking via de servers van AdRoll Groep waarbij gebruik wordt gemaakt van het aantal impressies, klikken en andere indicatoren die noodzakelijk zijn voor het berekenen van de door de Klant te betalen vergoedingen. Klanten hebben via het Platform toegang tot deze metingen.

4.4 Campagneoptimalisatie. Met een bericht aan de Klant kan AdRoll Groep de prestaties van Klant of doelen optimaliseren door programmatisch Klantinhoud te gebruiken om nieuwe content te maken (zoals advertenties en, e-mails of andere noodzakelijke marketing materialen te ontvangen). Adroll Groep kan deze nieuwe content dan invoegen in actieve campagnes van de Klant, of campagnes te maken, wijzigen of onderbreken namens de Klant, afhankelijk van het budget van de Klant.. Naast en afzonderlijk van Adroll Groep's optimalisatiediensten en functies, biedt AdRoll Groep ook Managed Account Diensten voor de Klant aan.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Automatische Prepaid-accounts. Met betrekking tot prepaid-accounts stemt Klant ermee in te allen tijde geldige informatie over de betaalmethode (bijvoorbeeld informatie over een creditcard of PayPal-account) beschikbaar te hebben in Klant's Account.AdRoll Groep brengt Klant wekelijks vooraf kosten in rekening voor elk campagnebudget, zoals door Klant op het Platform ingesteld. De Klant verleent AdRoll Groep toestemming om dergelijke bedragen via de door Klant verstrekte geldige betaalgegevens in rekening te brengen. Klant begrijpt dat alle gelden die overgemaakt worden aan AdRoll Groep om AdRoll Groep te betalen voor de geleverde Diensten, met inbegrip van het creëren, beheren en toegang verlenen tot de Documentatie, Netwerk, Platform, Technologie enPrestatiegegevens , eigendom worden van AdRoll Groep op het moment dat de overdracht geschied. Indien Klant een campagne opschort of het KlantAccount opzegt, kan Klant een verzoek indienen voor terugbetaling van eventueel resterende vooraf betaalde bedragen met uw Account die nog niet aan een bepaalde voltooide Campagne zijn toebedeeld binnen de honderdtachtig (180) dagen nadat de Campagne(s) is/zijn stopgezet of deze Overeenkomst een einde heeft genomen. AdRoll Groep beslist discretionair over dergelijke terugbetaling. Verzoeken voor terugbetaling die gemaakt zijn honderdtachtig (180) dagen nadat de Campagne is gepauseerd of als deze Overeenkomst is beëindigd worden niet afgehandeld.

5.2 Automatische Postpaid-accounts. Voor lopende rekeningen, stemt Klant ermee in te allen tijde geldige informatie over de betaalmethode (bijvoorbeeld informatie over een creditcard of PayPal-account) beschikbaar te hebben in het Klant Account. Klant verleent AdRoll Groep toestemming om wekelijks de verschuldigde terugkerende bedragen via de door Klant verstrekte geldige betaalgegevens in rekening te brengen. AdRoll Groep behoudt zich discretionair het recht voor om de lopende betalingen te beëindigen op elk moment. Claims met betrekking tot op de Account in rekening gebrachte bedragen moeten door Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden ingediend. Later ingediende claims zijn niet geldig.

5.3 Accounts met Plaatsingsorders. AdRoll Groep kan, naar eigen goeddunken, Klanten toestaan een Plaatsingsorder in te dienen waarin wordt verzocht om Diensten. AdRoll Groep behoudt zich het recht voor om de Klant te allen tijde te verzoeken om een betaling vooraf en/of een vooruitbetaald voorschot. AdRoll Groep stuurt de Klant maandelijks per e-mail een factuur waarin het bedrag staat vermeld dat de Klant aan AdRoll Groep is verschuldigd. De Klant betaalt het op elke factuur vermelde bedrag, zonder verrekening, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke factuur. AdRoll Groep kan rente in rekening brengen voor te laat betaalde bedragen, vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is tot de datum van de daadwerkelijke betaling, al dan niet na een vonnis, tegen een maandtarief van 1,5% of het maximaal toegestane wettelijke tarief, afhankelijk van welk tarief het laagst is. De Klant vergoedt AdRoll Groep de uitgaven en invorderingskosten die zijn gemaakt bij de inning van te laat betaalde bedragen, waaronder redelijke advocaatkosten en incassokosten. Claims met betrekking tot facturen of op het Account in rekening gebrachte bedragen moeten door de Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst worden ingediend. Later ingediende claims zijn niet geldig.

5.4 Niet-betaling AdRoll Group behoudt zich het recht voor om campagnes van Klanten te schorsen vanwege mislukte betalingen of onvoldoende saldo. Daarnaast, indien een Klant bepaalde kredietvoorwaarden ontwikkelt (bijvoorbeeld overmatige kredietkaartweigeringen, terugvorderingen, return-to-maker betalingen als gevolg van onvoldoende middelen, of bij verhoogd risico van insolventie) of AdRoll Groep Klant wegens andere redenen als kredietrisico inschat, behoudt AdRoll Groep zich het recht voor om vooruitbetaling eisen. 5.5 Valuta en belastingen. Alle betalingen aan AdRoll Groep worden uitgevoerd in Amerikaanse dollars (USD), tenzij anders overeengekomen in een Plaatsingsorder of worden aangeboden via het platform. Betalingenworden vermeld exclusief belastingen. De Klant is verantwoordelijk voor alle verkoop- en gebruiksbelastingen, belasting toegevoegde waarde, voorheffingen en andere soortgelijke belastingen en heffingen die zijn opgelegd door federale, nationale, lokale of buitenlandse overheidsinstanties voor de transacties die in deze Overeenkomst worden genoemd, met uitzondering van belastingen en heffingen die uitsluitend worden geheven over het netto inkomen van AdRoll Groep.

Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van belastingen op haar inkomsten. Als de Klant krachtens het recht van een land verplicht is om bronbelasting te betalen in verband met enige betaling die aan AdRoll Groep onder deze Overeenkomst wordt gedaan, zal dat bedrag in mindering worden gebracht op de te verrichten betaling, op voorwaarde dat AdRoll Groep deze bronbelastingvermindering kan gebruiken om verlaging van zijn eigen belastingverplichtingen. Cliënt zal AdRoll Groep onverwijld originele ontvangsten voor de betaling van bronbelasting verstrekken, en als dergelijke originele ontvangsten niet zijn verstrekt, kan de bronbelasting die aan dergelijke ontvangsten is gekoppeld niet worden gebruikt om enige betaling te wijten aan AdRoll Groep onder deze Overeenkomst te verminderen. Als een bepaalde bronbelastingbetaling niet kan worden gebruikt om de eigen inkomstenbelastingverplichtingen van AdRoll Groep te verminderen, of als Cliënt niet snel een originele kwitantie voor een bepaalde bronbelastingbetaling aan AdRoll Groep heeft geleverd, mag die bronbelastingbetaling niet worden gebruikt om de verschuldigde betaling te verminderen. Voor AdRoll Groep onder deze Overeenkomst, en als Cliënt een betaling heeft verminderd, zal Cliënt aan AdRoll Groep het verschil betalen tussen het aanvankelijk verschuldigde bedrag en het lagere betalingsbedrag op verzoek van AdRoll Groep. AdRoll Groep en de Klant zullen samenwerken en elkaar alle informatie en documentatie verstrekken die redelijkerwijs noodzakelijk is om een ​​lager tarief of afschaffing van bronbelasting onder enig toepasselijk verdrag te waarborgen. De Klant moet alle andere belastingen en heffingen betalen die door een regering of een overheidsinstantie worden geheven over betalingen aan AdRoll Groep uit hoofde van deze overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot btw, accijnzen, omzetbelasting, bedrijfsbelastingen, douanerechten, tarieven en andere heffingen , zonder recht op aftrek van betalingen verschuldigd aan Licentiegever, en zonder recht op terugbetaling van Licentieverlener. Mocht AdRoll Groep later een omzetbelasting op diensten die aan Klant worden verstrekt, beoordelen, dan kan (onverminderd de aanvankelijke niet-inning en afdracht van de AdRoll Groep) terugbetaling van dergelijke omzetbelasting door de Klant worden.

6. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Eigendom. AdRoll Groep-materialen zijn het exclusieve eigendom van AdRoll Groep of, al naar gelang, diens externe licentiegevers en worden beschermd door de Toepasselijke wetgeving. De rechten van de Klant op de AdRoll Groep-materialen zijn strikt beperkt tot de rechten die expliciet worden verleend in deze Overeenkomst en omvatten geen andere licenties. De Klantinhoud is de exclusieve eigendom van de Klant of, naar gelang, diens externe licentiegevers en wordt beschermd door de Toepasselijke wetgeving. De rechten van AdRoll Groep op de Klantinhoud zijn beperkt tot de rechten die expliciet worden verleend in deze Overeenkomst en omvatten geen andere licenties.

6.2 Beperkingen. Het volgende is de Klant verboden: (a) wijzigen van de AdRoll Groep-materialen of bijbehorende eigendomskennisgevingen; (b) toepassen van reverse engineering of decompileren, demonteren of aanpassen van AdRoll Groep-materialen (tenzij en voor zover een dergelijk verbod wettelijk niet is toegestaan); (c) sublicentiëren, verhuren, verkopen of leasen van toegang tot de AdRoll Groep-materialen of gebruiken van de AdRoll Groep-materialen om andere producten, diensten of gegevensreeksen te maken; (d) uitgezonderd met betrekking tot Prestatiegegevens, loggen, vastleggen of anderszins registreren van gegevens die worden verzonden naar of vanaf de AdRoll Groep-materialen; (e) leveren of introduceren van virussen, wormen, time bombs, trojan horses of andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts of middelen in de AdRoll Groep-materialen; (f) gebruiken van het Platform voor illegale doeleinden en een ander doeleinde dan het gebruik van de Diensten voor de beoogde doelstellingen, hetgeen niet het maken of aanvullen van eindgebruikersprofielen omvat met te targeten interesses, profielen van eindgebruikersbewegingen, websitespecifieke retargeting en informatie over productinteresses buiten de Diensten; (g) afgeven of publiceren van verklaringen of garanties namens AdRoll met betrekking tot de Diensten of AdRoll Groep-materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AdRoll Groep. De Klant neemt bij de reproductie van AdRoll Groep-materialen een kennisgeving op over de eigendomsrechten voor de AdRoll Groep-materialen.

6.3 Uitvoercontrolewetgeving. Op AdRoll Groep-materialen kan uitvoercontrolewetgeving van de Verenigde Staten van toepassing zijn, met inbegrip van de Amerikaanse Export Administration Act of andere in- en uitvoerregelingen uit andere landen. De Klant moet voldoen aan al deze regelingen en is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toepasselijke licenties.

6.4 Feedback. Feedback die aan AdRoll Groep wordt gegeven, kan worden gebruikt om de Dienst, AdRoll Groep-materialen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren. AdRoll heeft voor zover maximaal wettelijk is toegestaan alle rechten, titels en interest op feedback.

7. GEGEVENSRECHTEN, BEPERKINGEN, EN PRIVACY

7.1 CRM-gegevens van klanten. AdRoll gebruikt alleen Klant CRM-gegevens voor de doelen zoals uiteengezet in deze Overeenkomsten deze worden behandeld als KlantVertrouwelijke informatie. AdRoll Groep kan echter CRM-gegevens van Klanten delen met derden partijen uitsluitend als vereiste om Diensten aan de Klant te leveren in overeenstemming met de AdRoll Groep Gegevens Verwerkings Addendum. Voor de toepassing van deze Overeenkomst en om te helpen met naleving van de Toepasselijke wetgeving, is AdRoll Groep een gegevensverwerker en Klant is gegevensverantwoordelijke van de Klant CRM-gegevens en AdRoll Groep zal dergelijke CRM-gegevens van Klanten alleen verwerken in overeenstemming met het AdRoll Groep Data Protection Addendum.

7.2 Servicegegevens en Prestatiegegevens. AdRoll Groep is de enige eigenaar van de Servicegegevens en de Prestatiegegevens en kan deze gebruiken voor elk overeenkomstig de Toepasselijke wetgeving toegestaan doeleinde (voorzover de Pretatiegegevens geen Klant CRM data bevat).

8. Privacyverplichten van de Klant

8.1 Algemene verplichtingen met betrekking tot het beëindigen van gebruikersprivacy. Klant is verantwoordelijk voor de werking van alle websites en applicaties die eigendom zijn van of worden beheerd door Klant wanneer Klant de Diensten gebruikt. Klant gaat ermee akkoord om: (i) alle toepasselijke wetten na te leven die betrekking hebben op gegevensbescherming en individuele privacy- en publiciteitsrechten; (ii) publiceer een openbaar toegankelijke privacyverklaring op elke Client-website en mobiele app die de Diensten integreert of gebruikt die op een juridisch toereikende manier openbaar maakt hoe informatie (inclusief persoonlijke gegevens) wordt verzameld via de website of app of beide en wordt gebruikt door de Cliënt en AdRoll Groep, en onthult verder zijn praktijken met betrekking tot cookies, targeting en online gedragsadvertenties (meer informatie vindt u hier: https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/216104687-Privacy-Notice-Requirements); en (iii) eindgebruikers informeren over hoe ze kunnen weigeren gerichte advertenties te ontvangen die koppelingen kunnen bevatten naar de opt-outpagina van de NAI-website hier: http://www.networkadvertising.org/choices/ of de DAA-opt-outpagina hier: http://www.aboutads.info/ of, voor eindgebruikers in Europese Gebieden, de EDAA opt-out-pagina hier: http://youronlinechoices.eu/. Cliënt zal AdRoll Groep alleen inschakelen om persoonlijke gegevens via de pixel te verzamelen op een manier die consistent is met de instructies of documentatie van AdRoll Groep.

8.2 Aanvullende verplichtingen met betrekking tot het beëindigen van gebruikersprivacy in Europese gebieden en elders. Als de website van de Klant eindgebruikers uit Europese gebieden aantrekt, zal de Klant op de website van de klant een passend toestemmings- en transparantiemechanisme gebruiken dat: (a) alle wettelijk vereiste toestemmingen verkrijgt die nodig zijn om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan op de eindapparatuur van die eindgebruikers; (b) houdt een register bij van de verkregen toestemming; en (c) biedt bezoekers uit de Europese Gebieden een optie om verleende toestemming in te trekken op een manier die niet belastender is dan de methode die wordt gebruikt om toestemming te verkrijgen. Cliënt kan aan het voorgaande voldoen door gebruik te maken van een door de AdRoll Groep beschikbaar gesteld of goedgekeurd toestemmingsmechanisme op zijn website om toestemming van de eindgebruiker te verkrijgen voor AdRoll Groep en leden van zijn netwerk om cookies in de browsers van eindgebruikers te plaatsen.

Deze verplichting is ook van toepassing wanneer de website van de klant bezoekers uit andere territoria aantrekt die kennisgevings- en toestemmingsmechanismen nodig hebben met betrekking tot de plaatsing van of toegang tot cookies of soortgelijke volgtechnologieën op apparaten van bezoekers volgens de toepasselijke wetgeving. Als de Klant nalaat passende kennisgevingen en toestemmingsmechanismen te implementeren die voldoen aan de toepasselijke wetgeving, dan is AdRoll Groep mogelijk niet in staat om de Services uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren.

8.3 Aanvullende verplichtingen met betrekking tot het beëindigen van gebruikersprivacy in Californië. Uiterlijk op 1 januari 2020 stemt de Klant ermee in om de Privacykennisgeving op zijn website bij te werken om inwoners van Californië hiervan op de hoogte te stellen en een link naar de Privacykennisgeving van AdRoll Groep waarin alle toepasselijke openbaarmakingen, opt-outs of opt-ins worden behandeld, en adviseert Californië Bewoners van hun rechten zoals vereist in de California Consumer Protection Act ("CCPA").

8.4 Addendum voor gegevensbescherming. De partijen komen overeen dat het addendum voor gegevensbescherming van AdRoll Groep (beschikbaar op https://www.adrollgroup.com/terms/data-processing) door verwijzing in deze overeenkomst volledig is opgenomen en van toepassing is met betrekking tot de verwerking door de partijen van de Klant CRM-gegevens, prestatiegegevens en servicegegevens.

9. GARANTIES

9.1 Door de Klant. De Klant verklaart en garandeert aan AdRoll Groep dat: (a) hij het recht heeft deze Overeenkomst aan te gaan, alle rechten te verlenen en de verplichtingen uit te voeren op grond van deze Overeenkomst; (b) de Klantinhoud en de websites, mobiele of tablettoepassingen van de Klant ( "Klant Sites") geen materialen bevatten en ook geen toegang geven via hyperlinks tot enige site die onfatsoenlijk, lasterlijk of in strijd met Toepasselijke wetgeving zijn; (c) Klantinhoud en klantlocaties voldoen te allen tijde aan de Documentatie en toepasselijke wetten in alle jurisdicties waar klantenadvertenties en Klant-sites worden bekeken; (d) Klant Sites niet een inhoud die in strijd is met deze Overeenkomst of Documentatie weergeven, verwijzen, linken naar of onderschrijven; (e) de Klantinhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden of deze vervreemdt; en (f) Servicegegevens of Klant CRM Data die worden verzameld, overgedragen, gebruikt en bekendgemaakt in overeenstemming met deze Overeenkomst de rechten van een derde (met inbegrip van klanten van de Klant) of de verklaringen die zijn opgenomen in zijn eigen bekendgemaakte privacykennisgeving of een soortgelijke privacyverklaring niet schendt.

9.2 Door AdRoll. Groep AdRoll verklaart: (a) dat zij het recht heeft deze Overeenkomst aan te gaan, alle verleende rechten te verlenen en de verplichtingen uit te voeren; en (b) dat de Technologie substantieel zal werken in overeenstemming met de Documentatie. . Indien er sprake is van een schending van het bepaalde in artikel 9.2, is de enige aansprakelijkheid van AdRoll Groep en de enige optie van de Klant het opnieuw leveren van de Diensten door AdRoll Groep of de rechten op beëindiging van de Klant overeenkomstig artikel 13.

9.3 Disclaimer. UITGEZONDERD DE UITDRUKKELIJKE VERKLARINGEN ZOALS VERMELD IN ONDERHAVIG ARTIKEL 8 EN VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN WIJST ADROLL GROEP EXPLICIET AF EN VERLEENT ADROLL GROEP GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES, VOORWAARDEN OF ANDERE CONTRACTUELE TERMEN (GEZAMENLIJK 'BELOFTEN') VAN ELKE SOORT AL DAN NIET EXPLICIET, IMPLICIET WORDEN DE DIENST EN MATERIALEN DOOR ADROLL GROEP OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST TER BESCHIKKING GESTELD 'ALS ZODANIG' ('AS IS') ZONDER ENIGE BELOFTE. UITGEZONDERD WANNEER EN VOOR ZOVER DERGELIJKE DISCLAIMERS WETTELIJK ZIJN VERBODEN: A) WIJST ADROLL GROEP EXPLICIET ALLE GEÏMPLICEERDE BELOFTEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, VOLDOENDE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TITEL EN NIET-SCHENDING AF, B) BELOOFT ADROLL GROEP NIET DAT HET RECHT OP HET GENOT VAN DE DIENSTEN NIET ZAL WORDEN GESCHONDEN OF DAT DE DIENSTEN VRIJ VAN FOUTEN, VEILIG OF ONONDERBROKEN ZIJN, EN C) DOET ADROLL GEEN BELOFTEN MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE DE KLANT ZAL BEHALEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

9.4 ADROLL GROEP ZAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN OP DE KLANT IN VERBAND MET (A) HET NIET KUNNEN ZIJN VAN KLANT OM KENNISGEVINGEN TE GEVEN AAN, OF VERKRIJGENS VAN CONSIDENTEN VAN HAAR EINDGEBRUIKERS MET BETREKKING TOT ZIJN PRIVACYPRAKTIJKEN OF DE HIERIN BESCHREVEN DIENSTEN DIE VEREIST ZIJN DOOR TOEPASSING WETGEVING; (B) HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAARMAKEN VAN GEGEVENS ZOALS GEDETECTEERD IN DEZE OVEREENKOMST; OF (C) GEGEVENSBEVEILIGING OF GEBRUIK VAN GEGEVENS INDIEN ADROLL-GROEP HANDELT IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES VAN DE KLANT. HET VOORGAANDE BEPERKT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN ADROLL GROEP TEN AANZIEN VAN ENIGE EINDGEBRUIKER DIE NIET EEN OPDRACHTGEVER IS.

10. PLAATS GEEN PIXEL OP EEN KINDERSITE OF VERZAMEL DE INFORMATIE VAN KINDEREN.

Klant verklaart en garandeert dat het de pixel van de AdRoll Groep niet op een website plaatst die (geheel of gedeeltelijk) wordt gestuurd naar, of bewust naar AdRoll Groep-informatie verzendt die is afgeleid van of AdRoll Groep toestemming biedt om informatie te verzamelen van of om een apparaat of browser te lezen in het bezit van: (a) elk kind onder de leeftijd van zestien (16) dat inwoner is van de staat Californië; (b) elk kind onder de leeftijd van zestien (16) dat zich in een Europees grondgebied bevindt; en (c) in alle andere gevallen, elk kind jonger dan dertien (13).

11. VRIJWARING

11.1 Vrijwaring door de Klant. De Klant verdedigt en vrijwaart AdRoll Groep en haar functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers tegen aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit een vordering van een derde met betrekking tot (a) schending van deze Overeenkomst door de Klant door gebruik van alle services die onder deze Overeenkomst vallen, inclusief maar niet beperkt tot die van de Klant; en (b) schending van, inbreuk op of vervreemding van een wettelijk recht of het recht van een derde (met inbegrip van intellectuele-eigendoms-, eigendoms-, privacy- of publiciteitsrechten) door de Klant, Klanten van de klant (waarbij de klant een agentschap of een geautoriseerde wederverkoper is) of Klantinhoud of Klant CRM Data.

11.2 Vrijwaring door AdRoll Groep. AdRoll Groep verdedigt en vrijwaart de Klant en diens functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers tegen aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van schikkingskosten en redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit de vordering van een derde inzake inbreuken op een auteursrecht, handelsgeheim, Amerikaans octrooi of handelsmerk door de AdRoll Groep-materialen, met uitsluiting van alle software die onder een open source licentie is geïntegreerd in de software van AdRoll Groep. AdRoll Groep is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel 9.2 als gevolg van (a) onbevoegde aanpassingen die zijn gemaakt in de Technologie; (b) de Klantinhoud, of (c) de combinatie van AdRoll Groep-materialen met andere software, bewerkingen, of diensten van derden die niet wordt geleverd door AdRoll Groep. De vrijwaringsverplichtingen van AdRoll Groep op grond van onderhavig artikel 11.2 vormen de enige aansprakelijkheid van AdRoll Groep en de enige optie van de Klant bij eventuele vorderingen dat de Diensten of materialen inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten of deze schenden of vervreemden.

11.3 Vrijwaringsproces. De gevrijwaarde partij informeert de vrijwarende partij direct over de vordering en werkt samen met de vrijwarende partij bij de verdediging tegen de vordering. De vrijwarende partij heeft de volledige controle en bevoegdheid over de verdediging, behalve dat: (a) voor een schikking waarbij de gevrijwaarde partij aansprakelijkheid moet erkennen of een bedrag moet betalen (welke niet wordt gedaan door de gevrijwaarde partij) de voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist van de gevrijwaarde partij, welke niet onredelijk kan worden onthouden of vertraagd, en (b) de gevrijwaarde partij zich bij de verdediging kan aansluiten met een eigen raadsman en voor zijn eigen rekening.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

12.1 Disclaimer tegen indirecte schade. ADROLL GROEP IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT VOOR INKOMSTENVERLIES, ZAKELIJKE VERLIEZEN (DIRECT OF INDIRECT) OF EVENTUELE INDIRECTE, GEVOLG-, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE OF EXEMPLARISCHE SCHADE IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMSTEN, ZELFS NIET ALS ADROLL GROEP IS GEÏNFORMEERD OVER DE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE.

12.2 Aansprakelijkheidsplafond. DE COLLECTIEVE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ADROLL GROEP DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST BEDRAAGT IN GEEN ENKEL GEVAL MEER DAN HET TOTAALBEDRAG DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD AAN ADROLL GROEP OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST IN DE ZES MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE EERSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VORDERING (VASTGESTELD ALS DE DATUM VAN EEN DEFINITIEF VONNIS IN EEN PROCEDURE).

12.3 Basis van de Overeenkomst. ELKE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST WAARIN IS VOORZIEN IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, EEN DISCLAIMER VOOR GARANTIES OF DE UITSLUITING VAN SCHADE VERDEELT DE RISICO'S VAN DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN, MAAKT DEEL UIT VAN DE PRIJZEN DIE AAN DE KLANT WORDEN GEBODEN EN VORMT ALS ZODANIG EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. DEZE BEPALINGEN ZIJN SCHEIDBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE OVEREENKOMST NIET-AFDWINGBAAR WORDT BEVONDEN, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN. DE BEPALINGEN IN ONDERHAVIG ARTIKEL 12 ZIJN OOK VAN TOEPASSING INDIEN EEN RECHTSMIDDEL NIET SLAAGT VOOR ZIJN OORSPRONKELIJKE DOELSTELLING.

13. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

13.1 Looptijd en beëindiging. Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht tijdens het gebruik van de Diensten en wordt deze beëindigd na schriftelijke kennisgeving van opzegging van het Account van de Klant door AdRoll Groep of de Klant ( 'Looptijd' ), waarbij een dergelijke beëindiging van kracht wordt achtenveertig (48) uur na de ontvangst van een kennisgeving van de beëindiging (of op een ander vermeld tijdstip dat minstens achtenveertig (48) uur van tevoren wordt aangekondigd).

13.2 Verplichtingen na de beëindiging. Na beëindiging van deze Overeenkomst: (a) staakt AdRoll het verlenen van de Diensten en het verlenen van toegang tot het Platform aan de Klant; (b) betaalt de Klant aan AdRoll Groep binnen dertig (30) dagen eventuele vergoedingen die zijn ontstaan voorafgaand aan de datum van de beëindiging; en (c) verwijdert de Klant de AdRoll Groep-pixel van zijn website en is AdRoll Groep niet aansprakelijk voor eventuele schade die (of eventueel voordeel voor AdRoll Groep dat) voortvloeit uit het nalaten van de Klant de pixel te verwijderen. Mits de Klant de Overeenkomst niet schendt, overeenkomstig sectie 5, vergoedt AdRoll Groepaan de Klant eventuele vooraf betaalde bedragen voor Diensten die niet zijn uitgevoerd voorafgaand aan de beëindiging. De volgende artikelen blijven van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst: artikel 1, 2.3, 5 (voorzover van toepassing), 6, 7, en 9-13, 14 (voor zover van toepassing), en 15-18.

13.3 Insolventie. AdRoll Groep kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen en de Klant op grond van paragraaf 5 eisen vooraf te betalen in het geval dat (a) de Klant (i) een afdwingbaar, uitvoerbaar en definitief vonnis niet naleeft, (ii) er niet in slaagt de bedragen te betalen wanneer zij opeisbaar worden (iii) betrokken is in een insolventie, faillissement, vereffening of verdeling of enig andere procedure voor de afwikkeling van diens schulden of (b) de rechtbank overgaat tot het aanstellen van een bewindvoerder (zoals deze term is gedefinieerd in titel 11 van de United States Code) met betrekking tot alle of een substantieel deel van de activa van de Klant, of de Klant zelf een opdracht geeft om alle of een substantieel deel van haar activa onder het bewind te plaatsen van een bewindvoerder (zoals deze term is gedefinieerd in titel 11 van de United States Code). De Klant erkent dat AdRoll Groep de aansprakelijkheid met betrekking tot Diensten in het kader van deze Overeenkomst jegens de Klant mag verrekenen met de aansprakelijkheid met betrekking tot Diensten in het kader van deze Overeenkomst jegens AdRoll Groep, waartoe de klant volgens AdRoll Groep gehouden is. In het geval dat een Agentschap (maar niet de van toepassing zijnde Klant van het Agentschap) of het onderwerp van een insolventie is, of betrokken is bij of onderwerp is van faillissementsprocedure of een andere procedure voor de afwikkeling van de schulden van de Klant, heeft AdRoll Groep het recht om de Klant rechtstreeks op de hoogte te stellen in ruil voor verrekening met uitstaande verplichtingen onder deze Overeenkomst.

14. HANDELSMERKEN

Elke partij behoudt alle rechten, titels en belangen behorende bij zijn eigen logo's en handelsmerken. De logo's en namen van AdRoll Groep zijn handelsmerken van AdRoll, Inc. Alle andere handelsmerken en product- of bedrijfsnamen die zijn vermeld in de Diensten of AdRoll Groep-materialen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Verwijzingen naar producten of diensten door middel van een naam of anderszins impliceren geen goedkeuring door AdRoll Groep.

Niettegenstaande het voorgaande kan AdRoll Groep: (a) de logo's, naam en handelsnamen van de Klant gebruiken om in zijn promotiemateriaal aan te geven dat Klant een klant van AdRoll Groep is; en (b) de naam van de Cliënt vrijgeven zoals vereist door de Toepasselijke wetgeving.

15. VERTROUWELIJKHEID

Vertrouwelijke informatie omvat alle informatie die door een partij wordt bekendgemaakt (de 'Bekendmakende Partij') aan de andere partij (de 'Ontvangende Partij'), al dan niet van technische, zakelijke of andere aard waarvan de Ontvangende Partij weet of het vermoeden heeft dat dit vertrouwelijke, eigen of geheime handelsinformatie betreft van de Bekendmakende Partij. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die(a) op rechtmatige wijze bekend was bij de Ontvangende Partij voorafgaand aan de ontvangst van die informatie via de Bekendmakende Partij in verband met deze Overeenkomst; (b) onafhankelijk is ontwikkeld door de Ontvangende Partij zonder verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij; (c) op rechtmatige wijze wordt verkregen door de Ontvangende Partij via een andere bron zonder beperkingen ten aanzien van het gebruik; of (d) deel uitmaakt van of deel zal uitmaken van het publieke domein door middel van geen enkele handeling of nalaten van de Ontvangende Partij. Elke ontvangende partij a) gebruikt de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij uitsluitend voor het doeleinde waarvoor het is verstrekt en toegestaan op grond van deze Overeenkomst; b) maakt de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij niet bekend aan een derde tenzij de derde toegang moet krijgen tot de vertrouwelijke informatie voor prestaties in overeenstemming met deze Overeenkomst en de derde een schriftelijke verklaring heeft verstrekt die voorwaarden bevat die gelijksoortig zijn aan de voorwaarden die zijn opgenomen in onderhavig artikel 15; en c) behoudt de geheimhouding van en beschermt de vertrouwelijke informatie van Bekendmakende Partij tegen onbevoegd gebruik en onbevoegde openbaarmaking in dezelfde mate (maar gebruikt hierbij niet minder dan een redelijke mate van zorg) als hij zijn eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard beschermt. Indien een Ontvangende Partij wettelijk verplicht is de vertrouwelijke informatie van de Bekendmakende Partij bekend te maken, stelt de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij onmiddellijk op de hoogte van deze verplichting (tenzij dit wettelijk verboden is) voorafgaand aan een dergelijke bekendmaking en staat hij de Bekendmakende Partij bij in het verkrijgen van een besluit tot bescherming van de vertrouwelijke informatie tegen openbare bekendmaking. De verplichtingen in onderhavig artikel 15 overleven de beëindiging van deze Overeenkomst tot het verstrijken van een duur van drie (3) jaar na de datum van laatste bekendmaking. Niettegenstaande het voorgaande blijven de verplichtingen van de Ontvangende Partij met betrekking tot de handelsgeheimen van de Bekendmakende Partij op grond van deze Overeenkomst van kracht indien de vertrouwelijke informatie een handelsgeheim is op grond van de Amerikaanse Uniform Trade Secrets Act.

16. OVERDRACHT

De Klant kan deze Overeenkomst na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan AdRoll Groep overdragen inzake een fusie, overname, zakelijke reorganisatie of verkoop van alle of een aanzienlijk deel van zijn activa. Andere pogingen tot overdracht zijn nietig. AdRoll Groep behoudt het recht om deze Overeenkomst over te dragen en één of alle op grond van deze Overeenkomst aangegane verplichtingen te delegeren. Deze Overeenkomst bindt de partijen en komt ten goede aan hen, hun respectieve rechtsopvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

17. GESCHILBESLECHTING: FORUM, ARBITRAGE, AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCEDURES, TOEPASSELIJK RECHT

LEES DIT ARTIKEL NAUWKEURIG DOOR, AANGEZIEN HET EEN VERKLARING VAN AFSTAND BEHELST VAN BEPAALDE RECHTEN OP HET AANSPANNEN VAN WETTELIJKE PROCEDURES, MET INBEGRIP VAN COLLECTIEVE PROCEDURES VOOR INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN.

17.1 Neem eerst contact met AdRoll Groep op. AdRoll Groep wil de problemen van de Klant oplossen zonder dat er hoeft te worden overgegaan tot formele wettelijke procedures. Klant stemt ermee in dat u voordat u een vordering indient, tracht het geschil informeel op te lossen door eerst contact met AdRoll Groep op te nemen via support@adroll.com.

17.2 Rechtsforum voor geschillen. Klant en AdRoll Groep stemmen ermee in dat gerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen in verband met deze Overeenkomst of de Diensten worden aangebracht in de federale of districtsrechtbank van San Francisco County in Californië, VS, onder voorbehoud van de onderstaande verplichte arbitragebepalingen. Klant en AdRoll Groep stemmen in met de vestiging en de persoonlijke bevoegdheid van dergelijke rechtbanken. Niettegenstaande het bovenstaande komen wij overeen dat de Klant als alternatief telefonisch of videografisch een arbitrageprocedure kan bijwonen, in welk geval AdRoll Groep dit ook zal doen.

INWONERS VAN DE VS STEMMEN TEVENS IN MET DE VOLGENDE VERPLICHTE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN HET RECHT OP COLLECTIEVE PROCEDURES:

17.3 ARBITRAGE

Beide Partijen stemmen in met arbitrage. Klant en AdRoll Groep stemmen ermee in eventuele vorderingen inverband met deze Overeenkomst of de Diensten op te lossen door middel van finale en bindende arbitrage, uitgezonderd het bepaalde in de Uitzonderingen op de overeenkomst voor arbitrage hierna.

Arbitrageprocedures.

De American Arbitration Association (ÄAA")beheert de arbitrage in overeenstemming met haar Commercial Arbitration Rules (voorschriften voor arbitrage in handelsgeschillen) en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen) https://www.adr.org/sites/default/files/commercial_rules.pdf). De arbitrage wordt uitgevoerd in de county in de Verenigde Staten waar u woont of werkt of een andere locatie waar wij beiden mee instemmen.

Arbitragevergoedingen en -stimulansen. De voorschriften van de AAA zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragevergoedingen. AdRoll Groep betaalt de arbitragevergoedingen voor Klant die gebruikmaakt van een prepaid-account. AdRoll Groep zal niet trachten haar vergoedingen en kosten voor advocaten te verhalen bij een arbitrage, tenzij de arbiter vaststelt dat de vordering van Klant onbeduidend is.

Uitzonderingen op de overeenkomst voor arbitrage. Zowel Klant als AdRoll Groep mogen vorderingen instellen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, bij de districtsrechter in San Francisco, Californië, VS. Elk van beide partijen kan uitsluitend voor een voorlopige voorziening een procedure instellen voor het stopzetten van onbevoegd gebruik of misbruik van de Diensten of de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of patentrechten) zonder eerst gebruik te maken van arbitrage of het informele proces voor de beslechting van geschillen zoals hiervoor beschreven. De arbitrage is, naar goeddunken van AdRoll Groep, niet bindend met betrekking tot de AdRoll Groep-Materials Indien de overeenkomst voor arbitrage niet van toepassing blijkt te zijn op de Klant of de vordering van de Klant, stemt Klant in met de exclusieve rechtsbevoegdheid van de federale en districtsrechtbanken in San Francisco County, Californië, VS, voor het beslechten van het geschil.

Afzien van de overeenkomst voor arbitrage. Klant kunt deze overeenkomst voor arbitrage afwijzen door binnen dertig (30) dagen na de eerste acceptatie van deze Overeenkomst een e-mail te sturen naar arbitration_optout@adroll.com waarin Klant duidelijk vermeldt dat Klant afziet van arbitrage met AdRoll Groep en tevens uw voor- en achternaam, de onderneming waarvoor het account is gemaakt en het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Account vermeldt.

17.4 AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCEDURES. Beide partijen stemmen ermee in dat geschillen, vorderingen of onenigheden op individuele basis worden opgelost en dat vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (zoals met betrekking tot de geldigheid of handhaving ervan), de AdRoll Groep-materialen of diensten die door AdRoll worden verstrekt individueel worden aangebracht en niet namens of als onderdeel van een vermeende collectieve, geconsolideerde of vertegenwoordigende procedure.

17.5 Toepasselijk recht Op deze Overeenkomst is het recht van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van de privaatrechtelijke beginselen, tenzij anders verplicht op grond van verplichte wetgeving in een ander rechtsgebied.

18. OVERIG

18.1 Wijzigingen. AdRoll Groep behoudt het recht om deze Overeenkomst te wijzigen en de rechten en verplichten van de Klant zijn te allen tijde voorwerp van de Overeenkomst zoals daarna weergegeven op AdRoll.com. Het verdere gebruik van de Diensten door de Klant betekent acceptatie.

18.2 Onafhankelijke partijen. AdRoll Groep is een onafhankelijke contractant en geen vertegenwoordiger van de Klant bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Er zijn geen derde begunstigden (uitgezonderd de vrijwaringen zoalshier weergegeven ).

18.3 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de Diensten en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling. Het gebruik van handel of een andere normale praktijk of methode van zakendoen tussen de partijen wordt niet gebruikt voor de aanpassing, interpretatie, aanvulling of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

18.4 Overmacht. AdRoll Groep is niet aansprakelijk voor vertragingen in of het nalaten van de uitvoering van de prestaties zoals vereist op grond van deze Overeenkomst als gevolg van een oorzaak of omstandigheid die buiten de redelijke controle van AdRoll Groep ligt.

18.5 Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de andere bepalingen in deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven, en het ongeldige of niet-afdwingbare deel heeft de zo groot mogelijke gevolgen.

18.6 Verklaring van afstand. Het nalaten door een partij van het vereisen van de uitvoering van een bepaling heeft geen invloed op het recht van die partij om op enig later moment de uitvoering van die bepaling te vereisen, noch vormt een verklaring van afstand ten aanzien van een schending of nalaten van deze Overeenkomst of een bepaling in deze Overeenkomst een verklaring van afstand voor een eventuele latere schending of niet-nakoming van de bepaling zelf.

18.7 Vrijwaring inzake Websites van Derden. Eventuele koppelingen naar websites van derden door AdRoll Groep Diensten impliceren niet dat AdRoll Groep de producten, diensten, of informatie die hierop te vinden zijn onderschrijft noch de juistheid van de informatie die hierop te vinden is garandeert. Bovendien dient Klant de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de websites van derden aandachtig te lezen en te begrijpen, aangezien AdRoll Groep daar geen controle over heeft.

18.8 Volgorde van prioriteit. In het geval van een tegenstrijdigheid of inconsistentie die betrekking heeft op het onderwerp hiervan tussen een van de voorwaarden van de volgende documenten, heeft de volgende volgorde voorrang: (a) invoegopdracht of bestelformulier; (b) Productaddendum; (c) deze overeenkomst. Deze Overeenkomst en alle voorwaarden hierin worden door verwijzing opgenomen in een Invoegingsopdrachtformulier of Productaddendum, behalve zoals expliciet anders vermeld in een dergelijk document.

18.9 Kennisgeving. Alle kennisgevingen aan AdRoll Groep moeten schriftelijk worden bezorgd per koerier, aangetekende brief (vooruitbetaald en met handtekening retour), elektronische mail of zoals anders opgegeven door AdRoll Groep. Wettelijke kennisgevingen aan AdRoll moeten worden gezonden aan legalnotices@adroll.com met een afschrift aan AdRoll, Inc., dba AdRoll Group Attn: Legal, 2300 Harrison St, Fl 2, San Francisco, CA 94110, Verenigde Staten. Kennisgevingen aan de Klant worden gezonden aan het geregistreerde e-mailadres behorende bij het Account van de Klant en/of geplaatst op het Dashboard van het Platform en worden als verzonden beschouwd op het moment van verzending of plaatsing.

AdRoll, Inc.
2300 Harrison St, Fl 2
San Francisco CA, 94110
United States

View AdRoll Email Services Addendum

View AdRoll Prospecting Services Addendum

View AdRoll Data Protection Addendum

View RollWorks ABM Services Addendum

View RollWorks Contact Data Addendum

View RollWorks Sales Automation Addendum